vítame vás

Vitajte v našom centre špeciálno-pedagogického poradenstva

Otváracie hodiny

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie

Poraďte sa s odborníkom

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo

On-line žiadosť o vyšetrenie

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje

odborníci

Náš tím skúsených špecialistov

zástupkyňa riaditeľky, psychologička

Ukončila som jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte v Prešove v marci 2009  rigoróznou skúškou. Skúsenosti s diagnostikou detí a dospelých, psychologickým poradenstvom,  prevenciou sociálno – patologických javov  (vedenie besied, preventívnych programov, skupinových aktivít, peer aktivistov) som získala v CPPPaP v Trebišove a v rámci ambulancie klinickej psychológie […]

Som absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie v PO v odbore učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo. V roku 2017 som úspešne ukončila vysokoškolské štúdium v odbore logopédia na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Počas štúdia som sa výskumne venovala kvantitatívnej analýze hlasu u […]

riaditeľka CŠPP, špeciálna a liečebná pedagogička

Zaoberám  sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, v úzkej spolupráci s rodičmi. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť.  Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov  v pomáhajúcich profesiách.   Koordinovala som tím odborníkov […]

psychologička

Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave a svoju profesnú dráhu som začala ako psychológ v Centre podpory profesionálnych rodín v Detskom domove. V SCŠPP pracujem ako interný zamestnanec od roku 2017, venujem sa predovšetkým diagnostike, poradenstvu, práci v […]

administratívna pracovníčka - recepcia

Po ukončení AF VŠP V Nitre som absolvovala ešte Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej Fakulte v Nitre. Pracovala som na pozícii vedúcej oddelenia prírodných vied v ODPM v Dolnom Kubíne. V školských službách som ostala aj naďalej, pôsobila som v […]

terénna špeciálna pedagogička

Na Univerzite Komenského som v roku 2017 úspešne ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky. Počas tohto štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v škole Edulienka. Po štúdiu som nastúpila do súkromného centra v Žiline, kde pôsobím ako terénny špeciálny pedagóg a asistent […]

fyzioterapeutka

Vyštudovala som magisterský stupeň fyzioterapie na FZO Prešovskej univerzity v Prešove. Prax som získala vo FN Hradec Králové v ČR a súkromnom rehabilitačnom centre pre deti v SR. Z doposiaľ absovovaných kurzov a seminárov: Kinesiotaping, Powerjoga, Nordic walking, Snoezelen, Komunikačná […]

psychologička

Psychológiu som vyštudovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ako psychologička som pracovala v detskom domove, kde som sa zaoberala psychodiagnostikou a terapiou detí. Následne som pracovala v centre poskytujúcom pomoc obetiam násilia a rodinám v krízovej rozvodovej situácii. […]

špeciálna pedagogička

V roku 2016 som ukončila štúdium Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo na Trnavskej univerzite v Trnave. Moja sympatia k neobyčajným a jedinečným deťom sa začala ešte počas SŠ, keď som doučovala deti v rómskej komunite. Už tam som spozorovala detskú túžbu po rovnocennosti. Neskôr som […]

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte v Ružomberku. Zaoberám sa diagnostikou, poradenstvom a korekciami pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, s poruchou pozornosti a s poruchami správania. Absolvovala som výcvikový program Terapia hrou a Filiálna terapia, Scénotest, Metóda dobrého štartu a INPP program, […]

sociálna pedagogička

Vyštudovala som sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na PF Trnavskej Univerzity v Trnave. V roku 2015 som ukončila doktorandské štúdium, odbor Pedagogika na katedre pedagogiky UMB v Banskej Bystrici. Počas vysokoškolského štúdia som pracovala v SCŠPP s metódou EEG Biofeedback, taktiež ako dobrovoľníčka v Detskom krízovom centre Náruč […]

špeciálna pedagogička

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky som ukončila roku 2009 na Univerzite Komenského v Bratislave na Pedagogickej fakulte. Svoju profesnú dráhu som však začala o niečo skôr ako školská špeciálna pedagogička. Už vtedy ma lákala práca s deťmi, kreativita, posun po malých […]

Ukončila som štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Špecializačné štúdium som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo psychológie som vykonala na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorandské štúdium som ukončila na Univerzite […]

psychologička

V roku 2016 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Počas štúdia som absolvovala prax na psychiatrickom oddelení v Trenčíne, kde som pracovala s mládežou aj dospelými. Následne som absolvovala absolventskú prax v resocializačnom stredisku.  Pracovala som ako psychologička pre […]

špeciálna pedagogička

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku – odbor poradenstvo na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci ďalšieho vzdelávania som absolvovala niekoľko kurzov: Deficity čiastkových funkcii ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania,, Modul 1, Modul 2, Podpora rozvoja komunikácie u […]

špeciálna pedagogička

Po ukončení štúdia špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave som nastúpila do tímu SCŠPP v Žiline na pozíciu špeciálnej pedagogičky. Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka v Autistickom centre Andreas v Bratislave, neskôr som pôsobila ako osobný asistent mladým ľuďom so zrakovým a […]

terénny psychológ

V máji 2016 som ukončil jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Skúsenosti s diagnostikou detí som získal v CPPPaP v Dolnom Kubíne, Námestove a počas praxe v Súkromnej základnej škole pre deti s VPU v Martine. […]

psychologička

V roku 2015 som úspešne ukončila štúdium psychológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. O rok neskôr som si dokončila dvojročné doplňujúce pedagogické štúdium. Po ukončení štúdia som nastúpila na polročnú absolventskú prax do špecializovaného centra pre osoby s autizmom, kde som […]

logopedička

Vďaka záujmu o rôzne druhy narušenej komunikačnej schopnosti a snahe pomáhať druhým ľuďom som ukončila 5-ročné štúdium programu logopédia na Univerzite Komenského v Bratislave. V rámci ďalšieho špecializačného vzdelávania som absolvovala niekoľko kurzov a výskumov: napr. Intervencia pri zajakavosti, Kurz Raná intervencia, Kurz Afázia […]

administratívna pracovníčka - recepcia

Vyštudovala som sociálnu pedagogiku na UMB Banská Bystrica. V  roku 2004 som sa zúčastnila výcviku Dotyková terapia, ktorý viedla americká lektorka Neera Paine. Mám absolvovaný aj výcvikový program PRIDE, Bazálna stimulácia 1 a 2. Niekoľko rokov som pracovala v Návrat, o.z. ako sociálna pracovníčka […]