a

Informácie o odbornom vyšetrení v SCŠPP

informácie

Odborné vyšetrenia v našom centre

Touto cestou by sme Vám radi podali základné informácie o odborných vyšetreniach v našom centre.

Odborné vyšetrenie alebo aj odborná diagnostika (psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická) prebieha u nás zvyčajne v dopoludňajších hodinách na základe vopred dohodnutého termínu (telefonicky alebo osobne). Vyšetrenie v dopoludňajších hodinách volíme z dôvodu, že deti v tomto čase nie sú ešte unavené a dokážu sa pri vyšetrení najlepšie koncentrovať. I keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, diagnostika je pre deti často náročná, je preto vhodné, aby na vyšetrenie prišli oddýchnuté a nasýtené.

Jednotlivé odborné vyšetrenia Vášho dieťaťa sa nastavujú podľa toho, za akým účelom, respektíve s akým problémom ste k nám prišli. Vo všeobecnosti však platí, že každé jedno diagnostické sedenie trvá v rozmedzí od 45 do 90 minút (psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické). Vyšetrenie profesijnej orientácie je jednorázové a trvá približne 120 minút.

Ak sa jedná o

prvovyšetrenie (prišli ste ku nám prvýkrát)

V jeden deň sa nikdy nerobí viac ako jedno takéto sedenie, nakoľko na viac ako jedno testovanie sa dieťa nedokáže koncentrovať (jedno zvyčajne trvá 90 min.). Pri objednaní sa, Vám bude stanovený termín prvého vyšetrenia, termín ďalšieho sedenia si s Vami dohodneme osobne po jeho skončení.

kontrolné vyšetrenie

Je opakované vyšetrenie v našom zariadení (jedno zvyčajne trvá 45 min.). Pri tomto type vyšetrenia je možné uskutočniť aj viac odborných vyšetrení v jeden deň. Všetko však závisí od individuálnych možností každého dieťatka.

Výsledky absolvovaných vyšetrení

Po prebehnutí všetkých odborných testovaní si naši zamestnanci, ktorí Vaše dieťa diagnostikovali, dohodnú s Vami spoločný termín konzultácie, na ktorej Vás budú informovať o komplexných výsledkoch a záveroch vyšetrení. Konzultácia trvá od 20 do 25 minút.

Po konzultácii Vám do 30 dní vypracujeme správu z vyšetrenia v dvoch origináloch (jednu pre vás a jednu pre školské resp. predškolské zariadenia, ktoré Vaše dieťa navštevuje). O jej vyhotovení Vás budeme telefonicky informovať na Vami udanom telefónnom čísle.

Aké dokumenty treba priniesť?

a

Pre potreby odborného vyšetrenia Vás prosíme pri prvej návšteve doniesť so sebou zdravotnú kartu Vášho dieťaťa, ak ste v minulosti absolvovali podobné vyšetrenie v inom zariadení, je potrebné priniesť správu z tohto vyšetrenia.

Ak sa jedná o špeciálno-pedagogické vyšetrenie je potrebné so sebou zároveň doniesť aj zošity z matematiky a zo slovenského jazyka.

Pri návšteve u nás budete zároveň požiadaný o vyplnenia anamnestického dotazníka, za účelom lepšieho pochopenia dôvodu, pre ktorý k nám prichádzate. Vyplnené údaje nám zároveň umožnia získať ďalšie dôležité informácie o Vašom dieťati s cieľom lepšieho porozumenia jeho ťažkostí.

V prípade záujmu si dotazník môžete vypísať už vopred doma. Jednotlivé dotazníky si môžete stiahnuť na linkoch nižšie. Anamnestický dotazník je opätovne v dvoch verziách v závislostí od toho, či k nám prichádzate prvýkrát alebo opakovane (kontrolné vyšetrenie).