Image Alt

PaedDr. Dušana Priehradná

PaedDr. Dušana Priehradná

riaditeľka CŠPP, špeciálna a liečebná pedagogička

Zaoberám  sa skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializujem sa na prácu s deťmi s poruchami správania, s psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, v úzkej spolupráci s rodičmi. Venujem sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť.  Pôsobím ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov  v pomáhajúcich profesiách.   Koordinovala som tím odborníkov pri zavádzaní Programu pripútania dieťa v náhradnej rodine na Slovensku (autorkou programu je kanadská psychologička Nancy Cohen). Som spoluautorka akreditovaného výcviku Terapia hrou. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku – odbor poradenstvo na PgF UK v Bratislave. V roku 2011 som ukončila rigorózne konanie na katedre liečebnej pedagogiky UK v Bratislave. Absolvovala som  psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. Pracujem ako riaditeľka SCŠPP.

 • pôsobím ako akreditovaná supervízorka a mentorka v niekoľkých organizáciách v ČR aj na SK
 • venujem sa individuálnemu a skupinovému koučovaniu odborníkov a vedúcich pracovníkov
 • zaoberám sa rodinnou, skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých
 • som zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR
 • som zakladateľka a predsedníčka správnej rady Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

Môj prístup a využívané metódy

 • humanistický na člověka orientovaný prístup
 • systemický a kolaboratívny prístup
 • prístup zameraný na neurobiologický, sociálny a emocionálny vývin
 • attachmentová teorie
 • rodinný a vztahový koučink
 • využití expresivních a projektových technik
 • life balance koučink,
 • koučovanie skupín a organizácií

Vzdelanie a certifikácie v oblastiach:

 • Managmentu a riadenia ľudských zdrojov
 • Pedagogiky a psychológie
 • Terapie a poradenstva
 • Koučinku, mentoringu a supervízie
 • Mediácie – mimosúdne riešenie sporov
 • V oblasti projektívnych a expresívnych techník

Skúsenosti a kľúčové zdroje

 • 20 rokov v oblasti ziskovej aj neziskovej sféry
 • 10 rokov s riadením spoločnosti v businessu a NNO
 • 20 rokov praxe sprevádzania detí aj dospelých
 • 10 rokov praxe sprevádzania odborníkov z radov pomáhajúcich profesii
 • 15 rokov praxe vo vzdelávaní  dospelých
 • 7 rokov praxe lektorovania dlhodobých výcvikových programov
 • 15 let terapeutickej individuálnej aj skupinovej práce detí aj dospelých