Image Alt

Služby

ponuka programov

Programy, ktoré ponúkame v našom stredisku

Žilina

Ponuka programov v SCŠPP Žilina

vývinová diagnostika detí s rizikovým, oneskorujúcim sa a nerovnomerným psychomotorickým vývinom

komplexná predškolská diagnostika detí s rizikovým vývinom (logopedické ťažkosti, jemná a hrubá motorika, správanie, ...)

komplexná školská diagnostika detí s ťažkosťami v školskom prostredí (písanie, čítanie, počítanie, pozornosť, ...)

depistážna a screeningová diagnostika vývinových porúch, zdravotných znevýhodnení a postihnutí

diagnostika profesijnej orientácie, pre tých, ktorí nevedia kam ďalej (pomoc pri výbere školy)

Martin

Ponuka programov v SCŠPP Martin

pre deti s oneskorujúcim sa alebo nerovnomerným vývinom

pre deti s odloženou školskou dochádzkou

pre deti s ťažkosťami v reči (výslovnosť, slabá slovná zásoba, a iné...)

pre deti hyperaktívne a s ťažkosťami v pozornosti

pre deti s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou

pre deti s individuálnymi vývinovými potrebami

pre deti úzkostné a bojazlivé

biofeedback EEG, HRV, CORDI

Rajec

Ponuka programov v SCŠPP Rajec

tréning rodičovských zručností

tréning komunikačných stratégii

výchovné poradenstvo

rodičovské skupiny

zácvik rodičov pre stimulačné cvičenia v domácom prostredí