Image Alt

On-line žiadosť o vyšetrenie

a

Zvoľte, ktorému centru chcete poslať správu:

Údaje o rodičovi (zákonnom zástupcovi) dieťaťa:

Informácie o dieťati:

Vyjadrenie súhlasu:

Súhlasím s odbornými službami (diagnostika, terapia a iné) v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva Žilina (SCŠPP).
Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov v prípade škôl a školských zariadení je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v § 11 ods. 6 a v § 157 spomínaného zákona.
Dotknutá osoba bola oboznámená s informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré sú uvedené v zásadách o spracovaní osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa www.scsppza.sk

a