Nástup do školy 2021

Nástup do školy 2021

Aktuality, Blog

Ako vybaviť „odklad“ alebo predčasné zaškolenie?

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Je povinné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením!

Deti s ťažkým zdravotným znevýhodnením môžu byť oslobodené od vzdelávania alebo mať individuálne predprimárne vzdelávanie – je však potrebné aj vyjadrenie centra špeciálno-pedagogického poradenstva!

V našom centre poskytujeme odborné vyšetrenia a vyjadrenia:
(aj pre deti so zdravotným znevýhodnením)

       • Pre povinné predprimárne vzdelávanie – povinné pre všetky deti, ktoré k 31.08.2021 dosiahnu vek 5 rokov
       • Pre pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní (odklad šk. dochádzky)
       • K zaškoleniu – pred nástupom do 1. ročníka
       • K predčasnému zaškoleniu – ak ešte nedosiahlo 6 rokov veku

Ako vybaviť „odklad“ do školy?

Ako prvý krok potrebujete získať stanovisko od zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 1.  Požiadajte riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
 •  je potrebná písomná žiadosť, označená ako „Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania“, ktorú adresujeme riaditeľke MŠ

2.  Priložte potrebné dokumenty

 •  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 •  písomný súhlas pediatra
 •  informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Aj keď sa rozhodnete dať dieťaťu „odklad“ do školy, je potrebné sa s ním dostaviť na zápis do prvého ročníka ZŠ!

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ, najneskôr 1. Septembra, ktorú nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo 7 rok veku.

Ak by sa teda u dieťaťa, ktoré chodí do školy a plní si povinnú školskú dochádzku zistilo, že nezvláda nároky, ktoré sú na neho v ZŠ kladené, bude sa postupovať nasledovne:

 •   ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa alebo žiaka prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa alebo žiak ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie (podľa § 11 ods. 9 písm.) riaditeľovi školy; (pozn. návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole,). Ak ide o maloleté dieťa alebo žiaka, písomnú žiadosť s ďalšou dokumentáciou (podľa § 11 ods. 9 písm.) predkladá jeho zákonný zástupca.(§108 školského zákona).

Ako zistiť, či môže byť moje dieťa predčasne zaškolené?

Ak chcete svoje dieťa do školy zapísať skôr, napriek tomu, že ešte nedosiahlo 6 rokov veku:

 1.  Požiadajte ZŠ o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 •  je potrebná písomná žiadosť, označená ako „Žiadosť o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky“, ktorú adresujeme riaditeľke ZŠ

2. Priložte potrebné dokumenty

 •  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 •  písomný súhlas pediatra
 •  doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania zo škôlky)

V prípade otázok sa neváhajte na nás obrátiť. Sme Vám k dispozícii

pracovisko Žilina[email protected], +421 944 028 727
pracovisko Martin[email protected], +421 948 833 430
pracovisko Rajec[email protected], +421 908 145 622

 

Viac informácií o vyšetrení nájdete na našej stránke: https://scsppza.sk/vysetrenie-skolskej-zrelosti/

 

Spracované podľa: https://www.pravneprerodica.sk/odklad-do-skoly-2021/

Viac podrobných informácií nájdete na:
https://vudpap.sk/zverejnujeme-usmernenie-pre-centra-pedagogicko-psychologickeho-poradenstva-a-prevencie-k-povinnostiam-v-suvislosti-s-povinnym-predprimarnym-vzdelavanim/?fbclid=IwAR11zBb5heYfPjwGVshqZGgOSb-s4aFnMz8e5E86hG4z0-uDV3cBl6N-HaE https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/?fbclid=IwAR2oKac-eIL7zzsTcHhvXKhsuMauBo5Nw9B8Ijeg7V_9YTLnLSLgkmFKonQ