Má Vaše dieťa Vývinovú Jazykovú Poruchu?

Má Vaše dieťa Vývinovú Jazykovú Poruchu?

Aktuality, Blog

Čo je to vývinová jazyková porucha (VJP)?
Ide o poruchu, kedy má dieťa problém rozumieť hovorenej reči a/alebo vyjadrovať sa rečou v porovnaní s rovesníkmi, pričom v ostatných oblastiach vývinu neprejavuje žiadne zaostávanie a pre vývin reči má normálne podmienky. 

Ako sa VJP prejavuje?  

  • narušené sluchové vnímanie krátkych podnetov 
  • nedostatky v krátkodobej pamäti 
  • ťažkosti pri tvorbe a opakovaní zložitejších slov a viet 
  • vynechávanie slov vo vetách 
  • problémy pri učení sa nových slov a osvojovaní si gramatiky 

 

 

Ako často sa vyskytuje?
Vyskytuje sa v 3 – 10% školskej populácie. U chlapcov je výskyt 3 – 4 násobne vyšší. 

Kto Vám môže pomôcť diagnostikovať vaše dieťa? 
Psychológ, foniater, detský neurológ alebo logopéd. 

Čo sa pri vyšetrení hodnotí?
Neverbálne prejavy (gestá), motivácia ku komunikácii, porozumenie reči, pamäť a pozornosť, verbálne prejavy (výslovnosť, tvorba viet, gramatická správnosť vety), pohybové schopnosti (motorika) a emočný vývin. V školskom veku sa pridáva aj hodnotenie čítania, písania a pravopisu. 

 

Aké sú možnosti liečby?
Po diagnostike nasleduje logopedická terapia, ktorá prebieha formou hry a bežných aktivít. V rannom veku dieťaťa (0-3) logopéd naučí rodičov používať súbor komunikačných techník, ktoré uľahčujú osvojenie reči a pravidiel komunikácie. Deti sa ich následne učia s pomocou svojich rodičov. V predškolskom veku je už liečba viac špecifická vzhľadom na jazykové schopnosti dieťaťa. Možnosťou sú individuálna alebo skupinová terapia. 

Čo máte ako rodičia očakávať do budúcnosti?
Každé dieťa s problémom v oblasti vývinu reči je potenciálnym kandidátom na špecifickú poruchu učenia (dyslexia, dysgrafia), a preto je  potrebné aj napriek odstráneniu všetkých príznakov v predškolskom veku dieťa naďalej sledovať logopédom po nástupe do školy, aby sa vylúčil tzv. efekt zdanlivého vyliečenia. 

 

Vypracovala: Mgr. Viktória Matysová
logopedička SCŠPP