Veronika Hrapková

Mgr. Veronika Hrapková

psychologička

Niečo o mne

V roku 2020 som ukončila štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia som mala možnosť pôsobiť ako praktikantka v Detskom krízovom centre Náruč v Žiline, ktoré sa okrem iného venuje aj psychologickému poradenstvu týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. V DKC Náruč som následne istú dobu pôsobila aj ako dobrovoľníčka. Keďže ma zo získaných skúseností zaujala práve diagnostická a poradenská povaha práce s deťmi a mládežou, absolvovala som ďalšiu prax, a to práve tu v SCŠPP MT, kde som neskôr v septembri 2020 nastúpila ako psychologička. Mala som už možnosť absolvovať aj rôzne odborné kurzy, ako napríklad Systemický rozhovor, Psychológia manipulácie ľudského správania, Základy krízovej intervencie, Krízová intervencia na školách, Rozvoj soft skills v práci s mládežou, Ako pracovať s deťmi s Aspergerovým syndrómom či e-learningové vzdelávania Ochrana detí pred násilím I., Hrové metódy k uvedomovaniu si hodnotovej orientácie v dospievaní, ADHD u detí. V budúcnosti plánujem absolvovať ďalšie vzdelávania, ktoré mi popri skúsenostiach z praxe poskytnú dodatočnú možnosť osobnostného aj profesionálneho rozvoja.