Pracovisko Žilina

Deťom sa venujeme od roku 1999. Skúsenosti s deťmi sme nadobudli najskôr na základnej škole a v zariadeniach pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. V roku 2003 sme rozbehli súkromnú prax s deťmi. Individuálnym prístupom sme ich pripravovali na vstup do základnej školy, tvorili program na rozvoj osobnosti dieťaťa. Zvlášť sme sa venovali deťom „problémovým“, ktoré si vyžadovali špecifický a komplexný prístup vo vzdelávaní ale aj vo výchove. V roku 2008 sme zriadili Súkromnú špeciálno-pedagogickú poradňu a v roku 2009 bola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Rozšírili sme pracovný tým o odborníkov: logopéd, liečebný pedagóg, psychológ a fyzioterapeut.
Od roku 2010 sa ako prvý v Žiline venujeme ranej starostlivosti – ucelená služba pre podporu rodiny a dieťaťa od narodenia do 6 rokov. V tomto roku sme otvorili Alokované pracovisko v Martine.

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením .Poskytovať pomoc v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekármi a socialnými pracovníkmi. Svoju činnosť zabezpečujeme diagnostickými, rehabilitačnými, poradenskými a metodickými službami formou ambulantnej a terénnej starostlivosti, ktorú realizujeme krátkodobými pobytmi a návštevami v prostredí, v ktorom dieťa žije. Zameriavame sa na deti od narodenia až do ukončenia jeho školskej dochádzky.