Komplexná diagnostika

Psychologická a špeciálno –pedagogická diagnostika

Cieľom psychologického vyšetrenia je získať informácie o stave psychických funkcií a o osobnosti klienta. Prostredníctvom rozhovoru a psychologických testov zisťujeme najmä:

  • úroveň intelektových schopností,
  • úroveň jednotlivých psychických funkcií, ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.,
  • osobnosť a emocionalitu, charakteristické reakcie na záťažové situácie a konflikty, schopnosti zvládať náročné situácie, zmeny v prežívaní a správaní

Pri prvej návšteve je  potrebné zobrať so sebou:

  • Zdravotný záznam dieťaťa, prípadne výpis zdravotného záznamu tých skutočností, ktoré môžu mať priamy súvis s aktuálnym problémom/ ťažkosťami dieťaťa/klienta
  • Školské zošityžiaka a žiacku knižku.
  • Korekčné pomôcky, ktoré klient/dieťa potrebuje(napr. Okuliare…).
  • Vprípade, že dieťa/klient absolvoval vyšetrenie v akejkoľvek odbornej ambulancii (psychologické, špeciálnopedagogické, logopedické, psychiatrické a iné), bolo by  vhodné priniesť  kópiu správy, v prípade poskytnutia originálu si výsledok prekopírujeme u nás
  • Pri každom klientovi (ak rodič súhlasí) je potrebné získať informácie o jeho fungovaní aj v rámci školy, MŠ. Preto je potrebné kontaktovať školského špeciálneho pedagóga (resp. triedneho učiteľa) školy, ktorú klient navštevuje. V rámci spolupráce my následne požiadame o pedagogickú charakteristiku dieťaťa, ktorá bude aj súčasťou záverečnej správy z vyšetrení.

Vyšetrenie začína v dohodnutom čase, je dôležité, aby ste nemeškali. Klient/dieťa prichádza v sprievode zákonného zástupcu. Po vypísaní potrebných papierov (žiadosť o vyšetrenie v SCŠPP, anamnestický dotazník), sa ako prvotné realizuje psychologické vyšetrenie. Pri klientoch, ktorí prichádzajú po prvý krát, psychológ sťahuje anamnézu s rodičom, vedie základný rozhovor. Porozprávame sa o účele, pre ktorý psychologické vyšetrenie potrebujete. Zodpovieme Vám prípadné otázky, ktoré máte.

Následne sa realizuje diagnostika klienta/dieťaťa. Dieťa /klient ostáva v miestnosti so psychológom, zákonný zástupca čaká na mieste na to určenom.

Samotné vyšetrenie pozostáva najčastejšie z diagnostického rozhovoru a administrácie psychologických testov. Výber konkrétnych testov závisí od cieľa vyšetrenia. Vyšetrenie môže trvať 1 – 2 hodiny, znova podľa toho, aký je jeho účel. Niekedy je nutné prísť na psychologické vyšetrenie ešte v jednom termíne, všetko po dohode medzi samotným psychológom a rodičom /zákonným zástupcom.

Po realizácii psychologickej diagnostiky sa výsledky v prevažnej väčšine prípadov nekonzultujú s rodičom hneď. Psychológ následne posúdi ďalšie možnosti diagnostiky kvôli kompletnému obrazu o stave dieťaťa. Rodič dostane termín na absolvovanie špeciálno – pedagogického a/alebo logopedického vyšetrenia, prípadne fyzioterapeutického.

V rámci špeciálno-pedagogického vyšetrenia odborník posúdi čiastkové percepčné schopnosti, ktoré sú predpokladom na dobré čítanie a písanie. Taktiež v rámci tohto vyšetrenia zhodnocujeme úroveň čítania a písania. Kvalitu týchto schopností, samostatnú prácu s textom ako aj školské zručnosti.

Po absolvovaní diagnostických stretnutí s klientom sú rodičia pozvaní na konzultáciu bez dieťaťa, kde sú odprezentované a odkonzultované výsledky klienta v rámci všetkých realizovaných diagnostík. Následne je zákonným zástupcom navrhnutý ďalší možný postup – možnosť absolvovania terapii, korekcií v rámci nášho centra.

 

Diagnostika  vykonávaná fyzioterapeutom

V rámci SCŠPP ide o ambulantnú individuálnu pohybovú rehabilitáciu. Všetky aktivity pohybovej terapie vychádzajú z odbornej funkčnej diagnostiky pohybového systému dieťaťa a sú prispôsobené jeho individuálnym schopnostiam a potrebám. Venujeme pozornosť aj prepájaniu informácií s odbornými lekármi, prípadne trénerom, psychológom a špeciálnym pedagógom.

Vyšetrenie zahŕňa kompletnú anamnézu, rozhovor s klientom, resp. zákonným zástupcom, ktorý opisuje zdravotné ťažkosti. Dôležité je priniesť so sebou zdravotnú dokumentáciu, prípadne správy z odborných lekárskych vyšetrení (neurológ, ortopéd a pod.).

Funkčná diagnostika pohybového systému fyzioterapeutkou pomáha identifikovať stav pohybového aparátu, kondíciu a prípadné pohybové problémy dieťaťa. Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia sa vyhotoví záznam obsahujúci výstupné informácie z vyšetrenia, zhodnotenie stavu pohybového aparátu dieťaťa a návrh fyzioterapeutickej terapie.

 

Logopedická diagnostika

Ak má rodič akékoľvek pochybnosti alebo otázky, týkajúce sa vývinu reči dieťaťa, je vhodná návšteva logopéda.Je samozrejme, že logopéd na začiatku musí určiť, v čom spočíva rečová porucha vášho dieťaťa. Jednou z prvých činností, ktoré bude preto logopéd s vašim dieťaťom robiť na prvých stretnutiach, je diagnostika. Správne vykonaná diagnostika pomáha rozlíšiť, či sa jedná len o problém artikulácie, alebo sú za tým aj hlbšie skrytejšie problémy – ako napríklad narušený vývin reči.

Cieľom logopedickej diagnostiky je identifikovať prítomnosť a mieru narušenej komunikačnej schopnosti u dieťaťa, navrhnúť individuálny plán ďalšej terapie, v prípade potreby odoslať dieťa na vyšetrenie u lekárskych špecialistov, a odporučiť ďalšie vzdelávanie dieťaťa v materskej alebo základnej škole tak, aby napriek jeho ťažkostiam v reči mohlo prežívať plnohodnotné detstvo. Samozrejmosťou v logopedickej diagnostike a intervencii je  odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre. Následne logopéd odporučí ďalší postup (napr. zaradenie do terapie, pravidelné monitorovanie vývinu, konzultácie v dlhších časových úsekoch). Je dôležité, aby rodičia vyhľadali odbornú pomoc čo najskôr.

Na vyšetrenie nezabudnite priniesť správy od iných odborníkov – napr. psychológov, lekárov, či iných logopédov.

Pri hodnotení komunikačných schopností sa používajú približné vekové hranice, kedy väčšina detí dosahuje dané komunikačné schopnosti. Samozrejme, niektoré deti tieto schopnosti dosiahnu skôr, iné neskôr. Logopéd neposudzuje jednotlivé schopnosti v izolácii, ale pokúša sa vytvoriť si celkový obraz o dieťati, vrátane ukazovateľov potenciálu pre ďalší vývin dieťaťa, teda akúsi pripravenosť osvojiť si ďalšie rečové schopnosti. Pri práci s malými deťmi sa vyšetrenie odvíja prostredníctvom hry. Dieťa sa s logopédom hrá, prezerá si knižky či skladá stavebnice.

Okrem dieťaťa a logopéda zohráva veľmi zodpovednú rolu aj rodič.Nevyhnutnou podmienkou pre plnenie našich cieľov je obojstranný vzťah s rodičmi založený na spolupráci, dôvere a vzájomnom rešpekte.Rodič je veľmi dôležitý už na prvom stretnutí s logopédom. Logopéd sa vás ako rodiča bude pýtať na prostredie, v akom dieťa vyrastá, či má niekto doma podobné rečové problémy, ako prebiehalo tehotenstvo a pôrod, či cez celkový vývin dieťaťa nastali nejaké výrazné zmeny. (napríklad, ak by bol problém s motorickým vývinom v nižšom veku, mohlo by to súvisieť aj s artikulačnými poruchami).Rodič by mal tiež vidieť, ako prebieha diagnostika a následne možná terapia s dieťaťom, čo je potrebné na to, aby vedel potom s dieťaťom precvičovať v domácom prostredí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.