BYSTRUŠKY

BYSTRUŠKY

FORMA: skupinová

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutia / 30-45 min.

VEK: 3-6 rokov

CIEĽ: Cieľom programu je hravou formou stimulovať oromotoriku (koordináciu artikulačných orgánov), slovnú zásobu, gramatiku. Zameriame sa na posilnenie percepčných schopností, matematických predstáv, precvičovanie grafomotoriky, fonematického uvedomovania.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.