Čo ponúkame

Čo ponúkame

 • diagnostika a poradenstvo pre detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
 • vývinová diagnostika detí s rizikovým, oneskorujúcim sa a nerovnomerným psychomotorickým vývinom
 • komplexná predškolská diagnostika detí s rizikovým vývinom (logopedické ťažkosti, jemná a hrubá motorika, správanie, …)
 • komplexná školská diagnostika detí s ťažkosťami v školskom prostredí (písanie, čítanie, počítanie, pozornosť, …)
 • vyšetrenie školskej zrelosti pred nástupom dieťaťa do prvého ročníka základnej školy
 • depistážna a screeningová diagnostika vývinových porúch, zdravotných znevýhodnení a postihnutí
 • poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie, pre tých, ktorí nevedia kam ďalej (pomoc pri výbere školy)
 • konzultácie s rodičmi, výchovné poradenstvo rodičom
 • individuálne, rodinné terapie, terapia hrou
 • špeciálno-pedagogické korekcie, logopedické intervencie
 • fyzioterapeutické cvičenia
 • biofeedback
 • tréning rodičovských zručností
 • tréning komunikačných stratégii
 • výchovné poradenstvo
 • poradenská, konzultačná činnosť pre učiteľov
 • metodická činnosť pre MŠ, ZŠ a SŠ
 • skupinové programy v MŠ, ZŠ, SŠ

Kontaktujte nás

ŽILINA

MARTIN

RAJEC

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.