HRA SO SLOVAMI

HRA SO SLOVAMI

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí/ 1 vyučovacia hodina

VEK: žiaci 1. ročníka základnej školy

CIEĽ: cieľom programu je zefektívniť a stimulovať procesy fonematickej diferenciácie (sluchového rozlišovania) a fonologického uvedomovania. Žiaci sa naučia pracovať so slovami, členiť ich na slabiky a hlásky, ako aj spájať hlásky do slov. Počas programu nadobudnú základné zručnosti, ktoré im budú nápomocné pri osvojovaní si čítania. Možnosť konzultácie s rodičmi a učiteľmi.

OBSAH:

  • rozdeľovanie slov na slabiky, určovanie počtu slabík,
  • izolácia 1. a poslednej hlásky v slove,
  • sluchové rozlišovanie hlások (dlhá – krátka, tvrdá – mäkká, znelá – neznelá),
  • rozvíjanie naratívnych schopností,

Deti obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom podľa plánu v základnej škole.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.