Intervenčné programy zamerané na sluchovo a zrakovo postihnuté dieťa

Výhody terapie

Všetky aktivity vychádzajú z jednotlivých individuálnych potrieb a schopností detí. Dôležitosť pripisujeme prepájaniu informácií aj s inými odborníkmi. Realizujeme:

  • sluchovú výchovu – lokalizácia zvuku, sluchová pozornosť,…
  • čítanie, písanie, komunikácia s dieťaťom
  • rytmicko-pohybová výchova
  • poznávacie funkcie dieťaťa
  • hra s hračkami a predmetmi okolo nás
  • orientácia v priestore
  • hmatové vnímanie
  • zrakové vnímanie

Postupy terapie

Najefektívnejšia je vzájomná spolupráca medzi odborníkom a rodičom, kde cez ukážku aktivít s dieťaťom, rodič v domácom prostredí následne precvičuje a upevňuje dané oblasti.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.