JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU V KRAJINE SNOV – Tréning pozornosti

JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU V KRAJINE SNOV – Tréning pozornosti

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

VEK: odporúčame pre 3. ročník ZŠ

CIEĽ: včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch pozornosti a pracovného tempa. Súčasťou programu je tréning pozornosti žiakov, zacielený na zlepšenie koncentrácie pozornosti na vyučovaní.Oslabenia pozornosti v škole vedú k zníženým výkonom v učení, čo má za následok stratu motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy, dieťa sa tak stáva chronicky neúspešným žiakom.Možnosť konzultácie s rodičmi a učiteľmi, návrh efektívnych krokov k optimalizácii výkonov žiaka

OBSAH:

  • aktivity koncipované na zameriavanie pozornosti,
  • znižovanie chybovosti pri časovo limitovaných úlohách,
  • zlepšenie selektívnej pozornosti, oscilácie pozornosti
  • eliminovanie fluktuácie pozornosti, ktorá má negatívny dopad na zameranosť pozornosti.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.