Metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE)

Feuersteinove inštrumentálne obohacovanie je zážitková metóda, ktorá, ako už z názvu vyplýva, prinesie človeku obohatenie v spojení troch oblastí: kognície, emócie a poznávanie. Pri práci sa nevykonáva žiadne hodnotenie. Dieťa pociťuje pokoj a pracuje vlastným tempom.

Hlavným cieľom metódy je viesť človeka ku kvalitnému a samostatnému učeniu sa. Pomocou sprostredkovateľa nastáva zvedomenie konania a človek sa naučí riešiť problémy bez pomoci iných. Pracuje sa s inštrumentmi – pracovnými listami. Cieľom každého inštrumentu je obnovenie deficitných kognitívnych funkcií.

Postupy terapie

FIE je vhodné najmä pre: 

  • deti so špecifickými potrebami,
  • deti s vývinovými poruchami učenia,
  • deti s podpriemerným a priemerným intelektom,
  • nadané deti,
  • ľudí impulzívnych, nepokojných či ľahko vyrušiteľných,
  • vhodná je ako zlepšenie učenia pre kultúrne minority.

FIE má široké použitie pre osoby rôzneho veku či postavenia. Vhodným pracovným nástrojom je pre ľudí pochádzajúcich z rozmanitého kultúrneho prostredia. Pracujú s ňou deti, dospelí či seniori.

Realizácia: pomocou FIE sa pracuje individuálne, alebo v malých skupinách. Inštrumentálne obohacovanie prebieha raz týždenne počas 45 min v priestoroch SCŠPP.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.