OD PÍSMENIEK K SLOVÁM

Pre úspešné čítanie a písanie potrebuje mať dieťa rozvinuté rôzne schopnosti. Jednou z kľúčových je schopnosť fonematického uvedomovania. Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.

Obsahom tohto programu je tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina. Metóda podporuje predčitateľské schopnosti u detí predškolského vekua žiakov prípravných a prvých ročníkov v ZŠ. Deti sa naučia uvedomovať si zvukovú štruktúru slov, identifikovať poradie zvukov v reči, uskutočňovať hláskovú syntézu a analýzu slov, identifikovať jednotlivé hlásky, rozoznať dĺžku slabík, zmeniť poradie hlások v slove. Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Nadobúdajú nielen znalosti o jazyku, ale aj spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Deti sa menia osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým.

Program je určený pre deti predškolského veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, pre žiakov prípravného a 1. ročníka ZŠ. Metodika sa ukázala ako veľmi efektívna pre deti s oneskoreným vývinom reči, narušeným vývinom reči a u detí, ktoré sú ,,kandidátmi na poruchy učenia“ pri ich príprave na školu.

Oblasti a schopnosti, na ktoré sa v rámci programu zameriavame sú:

  • uvedomovanie si slabík (základ pre budúce čítanie slov)
  • analýza slov na hlásky
  • diferenciácia samohlások a spoluhlások
  • diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások

Spôsob realizácie: Tréning prebieha v dohodnutých stretnutiach raz týždenne s odborníkom 30 – 45 min.  Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so špeciálnym Eľkoninovýmšlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.