PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA

POČET STRETNUTÍ: 2 stretnutia/ 1 testovacie stretnutie + 1 vyhodnocovacie stretnutie (individuálna konzultácia výsledkov s každým žiakom)

VEK: odporúčame pre 8. ročník ZŠ

CIEĽ: eliminovať riziko nesprávneho výberu profesijnej orientácie a tým zamedziť rozvoju vývinových či emočných ťažkostí, zmapovanie silných a slabých stránok u žiakov.

OBSAH: diagnostika profesijných kompetencii, osobný pohovor zameraný na analýzu silných a slabých stránok, hľadanie profesijného zamerania.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.