Program na rozvoj čiastkových vývinových deficitov Dr.Sindelárovej

Výhody terapie

Metodika je určená na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií. U detí od 3. – 6. roku sa používa Metodika Mačka Mňau a od 1. ročníka ZŠ Školská metodika, pričom horná veková hranica použitia tejto metodiky nie je ohraničená.

Pomocou metódy Deficity čiastkových funkcií je možné problémy dieťaťa eliminovať na minimálnu mieru a odhaliť príčiny jeho zlyhávania v škole, ktoré môžu byť nesprávne posudzované ako prejav nedostatočnej inteligencie, rozmaznávania, zlej výchovy, vyrušovania, atď. 

Postupy terapie

Metodika sa zameriava na viaceré oblasti: schopnosti zamerať sa  

            na dôležité informácie (schopnosť diferenciácie figúry a pozadia, 

            zameranie pozornosti)

  • schopnosť rozlišovať veci podobné od totožných, analyzovať celok na časti,(schopnosti vizuálnej a auditívnej diferenciácie a členenia ako funkcie vnímania),
  • schopnosť spojiť videný obraz s počutým slovom (potrebné k naučeniu sa písmen), (funkcia intermodálneho kódovania)
  • schopnosť uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti
  • schopnosť správne vnímať a pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe a tak plánovať a koordinovať svoje správanie, 
  • schopnosť orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy medzi predmetmi a javmi; 

Dieťa pracuje s našim odborníkom v dohodnutých termínoch (raz za týždeň) 30 – 45 min. Následne po konzultácii je rodič oboznámený s „domácimi úlohami“ pre dieťa, ktoré cvičia v domácom prostredí max. 10 min. denne. 

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.