ROPRATEM

ROPRATEM (ROzvoj PRAcovného TEMpa)

 

Program je určený pre žiakov základných škôl (3. – 9. ročník) a tiež žiakom stredných škôl. Vznikol najmä ako pomoc pre žiakov s pomalším pracovným tempom. Vhodný je aj pre deti a žiakov s poruchami koncentrácie a pozornosti.

Autorkami tohto programu sú Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková z Čiech.

Tento program je založený na spolupráci rodiča a dieťaťa, kedy rodič s dieťaťom pracuje pod metodickým vedením odborníka (psychológa či špeciálneho pedagóga).

Cieľom tohto programu je najmä zrýchlenie pracovného tempa žiakov stimuláciou oslabených oblastí, podpora ich schopností riešiť zadané úlohy nielen čo najrýchlejšie, ale aj správne a bez chýb. Okrem tohto základného cieľa sa podporuje aj rozvoj viacerých oslabených poznávacích funkcií, ako sú schopnosť sústrediť sa a organizovať si prácu, pracovať s textom, rovnako program podporuje rozvoj zrakového rozlišovania, intermodality a seriality, plošného a priestorového vnímania, rozvíja pamäť, logické myslenie. V neposlednom rade zlepšuje sebakontrolu žiaka, a to cieleným nácvikom kontroly vlastnej práce.

 

 

Malý ROPRATEM

Tento program je určený pre predškolákov, žiakov s odloženou školskou dochádzkou a žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ.

Program je založený na podpore seriality (práca s postupnosťami), intermodality (prepínanie medzi jednotlivými zmyslami) a zrakového rozlišovania (tvarov, farieb, množstva, atd.).

Práca predstavuje každodennú činnosť dieťaťa, kedy vypracuje jednu úlohu a okrem sebakontroly ho rodičia vedú aj k sebahodnoteniu. Pravidelná činnosť vedie k sústavnosti, pri ktorej sa zlepšuje aj sústredenie dieťaťa.

Cieľom nácviku je podporiť schopnosti a upevňovať existujúce zručnosti dieťaťa, správne splnenie úloh v čo najvyššej možnej kvalite, práce so symbolmi a sebakontrola.

Postup práce:

Dieťa/žiak pracuje s odborníkom (špeciálnym pedagógom/psychológom) v dohodnutých termínoch –prvé vyšetrenie trvá asi 90 min. V dohodnutom časovom intervale dochádza dieťa s rodičom k odborníkovi „na kontrolu“ a zhodnotenie tréningu, na usmernenie rodiča v ďalších postupoch a na konzultáciu prípadných problémov. Rodič je oboznámený s „domácimi úlohami“ pre dieťa/žiaka, ktoré cvičia v domácom prostredí max. 15-20 min. denne. Pre úspešnosť programu je nevyhnutná potreba rodiča pracovať s dieťaťom každý deň.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.