Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina

Výhody terapie

Pre úspešné čítanie a písanie potrebuje mať dieťa rozvinuté rôzne schopnosti. Jednou z kľúčových je schopnosť fonematického uvedomovania.Fonematické uvedomovanie je schopnosť vnímať a vedome manipulovať s časťami slova: slabikami a hláskami.

Tréning je určený deťom predškolského veku, deti s odloženou školskou dochádzkou, prebieha hrovou formou. Metodika sa ukázala ako veľmi efektívna pre deti s oneskoreným vývinom reči, narušeným vývinom reči a u detí , ktoré sú ,,kandidátmi na poruchu učenia“, pri ich príprave na školu.

Deti zároveň trénujú výdrž a koncentráciu pozornosti, rozvíjajú si verbálno-akustickú pamäť a slovnú zásobu. Nadobúdajú nielen znalosti o jazyku, ale aj spôsobilosti, ktoré ich pripravujú na rolu školáka. Deti sa menia osobnostne: sú pozornejšie, sústredenejšie, vnímavejšie, sú viac motivované pre učenie, majú rozvinutý jazykový cit, lepšie komunikujú navzájom aj s dospelým.

Postupy terapie

Cieľom je zvládnutie 4 oblastí:

  • Uvedomovanie si slabík (základ pre budúce čítanie slov)
  • Analýza slov na hlásky 
  • Diferenciácia samohlások a spoluhlások
  • Diferenciácia tvrdých a mäkkých spoluhlások

Realizácia: tréning prebieha v dohodnutých stretnutiach raz týždenne s odborníkom 30 – 45 min. 

Pri osvojovaní si dôležitých zručností pracujú deti so šlabikárom a používajú viaceré pomôcky, napr. žetóny, bábky, obrázky a pod. 

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.