VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!

VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutia/ 1 vyučovacia hodina

VEK: 5 – 6 rokov (predškolský vek)

CIEĽ: program sa zameriava na zisťovanie úrovne fonematického uvedomovania (delenie slov na slabiky, určovanie prvej a poslednej hlásky, sluchové rozlišovanie), zrakového vnímania, matematických predstáv a grafomotoriky. Popri hlavných oblastiach počas programu sledujeme správanie dieťaťa v skupine, jeho výdrž pri činnosti, pozornosť a porozumenie reči (porozumenie a plnenie inštrukcií).

OBSAH:

  • fonematické uvedomovanie
  • zrakové vnímanie
  • matematické predstavy
  • grafomotorické cvičenia
  • vyhodnotenie a individuálna konzultácia s rodičmi.

Rodičia obdržia správu s hodnotením jednotlivých oblastí spolu s odporúčaniami, podľa ktorých môžete oslabené oblasti rozvíjať v domácom prostredí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.