Image Alt

PhDr. Miroslava Malíková

PhDr. Miroslava Malíková

zástupkyňa riaditeľky, psychologička

Ukončila som jednoodborové štúdium psychológie na Filozofickej fakulte v Prešove v marci 2009  rigoróznou skúškou. Skúsenosti s diagnostikou detí a dospelých, psychologickým poradenstvom,  prevenciou sociálno – patologických javov  (vedenie besied, preventívnych programov, skupinových aktivít, peer aktivistov) som získala v CPPPaP v Trebišove a v rámci ambulancie klinickej psychológie pod supervíznym vedením. Od roku 2014 pracujem ako psychologička v SCŠPP. Zaoberám sa psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvom pre rodičov ako aj učiteľov, prácou so skupinou na rôzne témy, terapiou detí a dospievajúcich s emočnými ťažkosťami. Absolvovala som niekoľko kurzov, workshopov ako aj vzdelávanie z oblasti využívania psychodiagnostických metodík: Baum test, Woodcock – Johnson IE, Psychoanalytické porozumenie hrových prejavov u detí, KBT u detí nie len s poruchami správania, Práca s emóciami v poradenskom procese, Psychodiagnostika depresívnej poruchy u detí, Diferenciálna diagnostika ADHD, akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania – Príprava žiakov na trh práce – kariérové poradenstvo na školách a školských zariadeniach, výcvikový program Terapia hrou.

V práci je pre mňa dôležitá nie len odbornosť, ale aj ľudskosť, empatia, pochopenie, pokora a úcta k človeku.