Image Alt

Naše centrum

motto

Heslo centra „Odborný a bezpečný priestor pre rodičov a ich deti“ vystihuje:

Tím

tímovú spoluprácu a tým vysokú odbornosť a profesionalitu

Rodina

spoluprácu s rodinou dieťaťa a tým efektívne riešenie problému

Školské zariadenie

spoluprácu so školským zariadením a tým ľahšiu integráciu dieťa do výchovno-vzdelavacieho procesu

Odborníci

spoluprácu s inými organizáciami a odborníkmi a tým dávanie viacerých možností pre riešenie problémov dieťaťa

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva zaradilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2008.

Ponuka služieb

Odborné vyšetrenia

Ponuka odborných vyšetrení

psychologické vyšetrenie intelektu detí a mládeže (zistíme aktuálnu štruktúru intelektových schopností, zachytíme silné a slabé stránky výkonu),

vyšetrenie pozornosti (posúdenie úrovne a kvality pozornosti a pracovného tempa),

špeciálno-pedagogické vyšetrenie (zistíme úroveň percepčných kognitívnych schopností, ich využitie a uplatnenie v učení, vyšetrenie realizujeme podľa druhu postihnutia – zrakové, sluchové, mentálne, telesné , zdravotné postihnutie a vývinové poruchy učenia),

logopedická diagnostika (diagnostikujeme rečové oneskorenia a problémy, korekčný program na ich nápravu a zmiernenie),

vývinová diagnostika detí od narodenia do 5 rokov (včas odhalíme oneskorenia motorického a psychomotorického vývinu, pripravíme špeciálny program na rozvoj Vášho dieťatka),

vyšetrenie školskej zrelosti (zistíme pripravenosť Vášho dieťaťa na nástup do prvého ročníka základnej školy),

profesijná orientácia (pomôžeme pri výbere strednej alebo vysokej školy).

Raná starostlivosť

Ponuka ranej starostlivosti
„Obdobie od narodenia po 3 roky je obdobie rýchlych a podstatných zmien vo vývine, ktoré sa už nikdy nezopakujú.“

sledovanie zdravého vývinu detí z rizikového tehotenstva,

diagnostika aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa,

stimulovanie vývinu dieťaťa,

priama práca s dieťaťom,

Pre mamičky a ich detičky, ktoré:

majú obavy z následkov komplikovaného pôrodu alebo rizikového tehotenstva,

nevedia si rady so svojim dieťaťom,

majú pocit, že ich dieťa zaostáva oproti rovesníkom,

majú dieťa s postihnutím.

Rané poradenstvo v SCŠPP Žilina podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a naše centrum získalo finančné prostriedky na skvalitnenie zabezpečenia starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími prostriedkami.

Terapeutické vedenie

Ponuka terapeutického vedenia
martin

Elokované pracovisko, M. R. Štefánika 48, 036 01 Martin, ako súčasť Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ul. J. Vuruma 144, 010 01 Žilina vzniklo 1. apríla 2011:

zabezpečuje komplexnú psychologickú a špeciálno - pedagogickú starostlivosť deťom so zdravotným postihnutím a deťom, ktoré sú zdravotným postihnutím ohrozené

zameriava sa na všetky druhy, stupne a kombinácie postihnutí, čiže na deti s telesným, zrakovým, sluchovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, na deti s pervazívnymi poruchami vývinu a deti s vývinovými poruchami učenia a správania

pracuje s klientmi vo vekovej kategórii od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie, čiže deti sú v našej starostlivosti od raného veku až do ukončenia vzdelávacieho procesu

o klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce

zabezpečuje komplexný diagnostický servis a následnú starostlivosť (terapia, stimulácia, reedukácia, poradenstvo pre rodičov a pedagógov našich klientov, pomoc pri vytváraní IVP a pod.)

zabezpečuje rané poradenstvo a včasnú intervenciu deťom od nula do siedmych rokov