Image Alt

Programy pre MŠ

programy

Ponuka programov pre materské školy

Mami, oci - idem do školy! (mapovanie silných a slabých stránok)

Počet stretnutí

-

Vek

predškolský vek

Cieľ

Prostredníctvom individuálnej práce zmapovať silné a slabé stránky každého dieťaťa. Poskytnúť nácvik a odporučenie pre prácu na oslabených percepčných zručnostiach. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa. V priestoroch materskej školy ponuka otvorenej hodiny, na ktorej bude demonštrovaná stimulácia silných stránok dieťaťa a práca na oslabených schopnostiach.

Obsah otvorenej hodiny

 • rozvoj fonematického uvedomovania,
 • rozvoj grafomotoriky, vizuomotoriky,
 • odvodzovanie slov, jednotné/množné číslo, stupňovanie prídavných mien,
 • rozvoj fonematického uvedomovania a fonematickej diferenciácie,
 • rozvoj naratív, modelácia gramaticky správnych viet.

Poslúchaj ma jazýček

Počet stretnutí

5 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

Vek

3 - 4 roky

Cieľ

Hravou formou posilniť svaly tváre, jazyka a pier (pomáhajú k správnej výslovnosti), naučiť deti lepšie dýchať (zamedziť plytkému dýchaniu), rozvíjať správnu výslovnosť hlások materinského jazyka. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

Obsah hodiny

 • oromotorické cvičenia,
 • nácvik správneho dýchania,
 • artikulačné cvičenia zamerané na všetky hlásky materinského jazyka.

Pracovný zošit

Deti zároveň obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí, zároveň bude slúžiť aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pracovať s dieťaťom a nadviazať na prácu v materskej škole. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených percepcií.

V krajine slov

Počet stretnutí

5 stretnutí / 1 vyučovacia hodina

Vek

4 - 5 rokov

Cieľ

Rozvíjať reč u detí, ktoré rozprávajú málo, alebo artikulujú nesprávnym spôsobom či jednotlivé hlásky pri vyslovovaní zamieňajú. Možnosť individuálnej konzultácie s rodičom každého dieťaťa.

Obsah hodiny

 • prípravné artikulačné cvičenia, oromotorické cvičenia,
 • vyvodzovanie samohlások a spoluhlások,
 • stimulácia správnej výslovnosti jednotlivých hlások,
 • rozvoj slovnej zásoby,
 • kategorizácia, rozvoj grafomotoriky.

Pracovný zošit

Deti zároveň obdržia pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas všetkých stretnutí, zároveň bude slúžiť aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pracovať s dieťaťom a nadviazať na prácu v materskej škole. Po ukončení skupinovej činnosti budú poskytnuté individuálne odporúčania s návrhmi na podporu oslabených percepcií.