Vitajte v

Aktuality

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením. Poskytovať pomoc v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekármi a socialnými pracovníkmi. Svoju činnosť zabezpečujeme diagnostickými, rehabilitačnými, poradenskými a metodickými službami formou ambulantnej a terénnej starostlivosti. Zameriavame sa na deti od narodenia až do ukončenia jeho školskej dochádzky.

Odborné činnosti ktorým sa venujeme:

zameriava sa na diagnostiku čiastkových funkcií a ich oslabení (lateralita, hrubá a jemná motorika, zrakové a sluchové vnímanie (fonematické uvedomovanie), reč) a na diagnostiku školských zručností (čítanie, písanie, počítanie, matematické usudzovanie, príp.hudobné schopnosti), vedomostí a učebných návykov. Hodnotí sa dopad zdravotného znevýhodnenia na školský alebo mimoškolský život detí.

V rámci logopedickej intervencie pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou je dosiahnuť, pokiaľ možno plynulý, rytmický a artikulačne správny rečový prejav. Samozrejmosťou v logopedickej intervencii je  odborná spolupráca s našimi kolegyňami psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami v centre.  Zameriavame sa na rôzne oblasti v závislosti od problému a veku dieťaťa. Cvičíme rytmus, hrubú a jemnú motoriku, motoriku hovoridiel, sleduje poruchy artikulačných orgánov, chyby výslovnosti, ťažkosti plynulosti reči, problémy s vytváraním dlhších rečových celkov. V školskom veku sa sústredíme aj na fonematickú (zvukovú), gramatickú ako aj lexikálnu oblasť reči. Sledujeme a rozvíjame tak aktívnu ako aj pasívnu slovnú zásobu dieťaťa.

Ide o spojenie postupov a techník, ktoré nám umožňujú zhodnotiť stav človeka, stanoviť diagnózu a odporučiť pre klienta najvhodnejšie metódy pomoci a riešenia. Pomocou psychologického vyšetrenia/diagnostiky získavame potrebné  informácie o stave psychických funkcií, ako aj o osobnosti klienta.

V rámci diagnostiky sa využívajú najmä rozhovor a psychologické testy, ktoré sa volia podľa zamerania a cieľa psychologického vyšetrenia.

Zameriavame sa najmä na:

 • úroveň intelektových schopností,
 • úroveň jednotlivých psychických funkcií, ako sú vnímanie, pozornosť, pamäť a pod.,
 • osobnosť a emocionalitu, charakteristické reakcie na záťažové situácie a konflikty, schopnosti zvládať náročné situácie, zmeny v prežívaní a správaní
 • poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie a somatizácie
 • autizmus
 • a iné

V rámci SCŠPP ide o ambulantnú individuálnu pohybovú rehabilitáciu. Všetky aktivity pohybovej terapie vychádzajú z odbornej funkčnej diagnostiky pohybového systému dieťaťa a sú prispôsobené jeho individuálnym schopnostiam a potrebám. Venujeme pozornosť aj prepájaniu informácií s odbornými lekármi, prípadne trénerom, psychológom a špeciálnym pedagógom.

Funkčná diagnostika pohybového systému fyzioterapeutkou pomáha identifikovať stav pohybového aparátu, kondíciu a prípadné pohybové problémy dieťaťa. Po absolvovaní diagnostického vyšetrenia sa vyhotoví záznam obsahujúci výstupné informácie z vyšetrenia, zhodnotenie stavu pohybového aparátu dieťaťa a návrh fyzioterapeutickej terapie.

Naša spoločnosť pôsobí na 3 pracoviskách:

OTVÁRACIE HODINY

Sme tu pre vás od pondelka do piatku od 08:00 hod. do 16:00 hod. a v sobotu a mimo pracovnú dobu na požiadanie.

ŽIADOSŤ O VYŠETRENIE

Vyplňte nasledujúcu žiadosť o vyšetrenie, my Vás budeme kontaktovať. Nezabudnite prosím uviesť kontaktné údaje.

PORAĎTE SA S ODBORNÍKOM

Psychologické poradenstvo, špeciálno-pedagogické poradenstvo, logopedické poradenstvo

  Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679)
  vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA:
  p. PhDr. Jana Hašíková 
  emailový kontakt [email protected], na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

  POVEDALI O NÁS

  SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH