Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.

Mgr. PhDr. Eva Škorvágová, PhD.

psychologička

Niečo o mne

Ukončila som štúdium psychológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. Špecializačné štúdium som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave. Rigoróznu skúšku zo psychológie som vykonala na Trnavskej univerzite v Trnave a doktorandské štúdium som ukončila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobím na Žilinskej univerzite v Žiline. Ukončila som postgraduálny psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, kontinuálne vzdelanie Výchovno-preventívny program rozvoja multikultúrnej tolerancie žiakov proti násiliu v školách a v školských zariadeniach a Kognitívno-behaviorálne prístupy v poradenskej praxi a ich využitie u detí a adolescentov s vývinovými poruchami učenia a reči a s poruchami správania. Absolvovala som veľké množstvo iných vzdelávaní, kurzov, stáží. V Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Žiline pracujem od roku 2010. Zameriavam sa na kognitívno-behaviorálnu terapiu u detí s neurotickými, úzkostnými, afektívnymi, psychosomatickými poruchami, s obsedantno-kompulzívnou poruchou, s posttraumatickými stresovými poruchami a s inými poruchami správania a emočnými poruchami so začiatkom v detstve a počas dospievania. Moja práca má robí šťastnou, žijem ňou, učí ma pokore a úcte ku klientom, ktorí mi dovolia s pokorou a úctou, ticho a po špičkách priblížiť sa k nim a umožnia prežívať radosť, nadšenie, vyslovovať priania a žiť moje sny.

Ponúkané terapie