Pracovisko Rajec

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Rajci

Náš príbeh sme začali písať pred piatimi rokmi, keď sa v roku 2015 začala spolupráca pod záštitou pani zriaďovateľky PhDr. Jany Haščíkovej a podpory mesta Rajec. Sme poradenské zariadenie patriace do rezortu školstva.

Našou úlohou je zabezpečenie odbornej starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami a deti so zdravotným znevýhodnením. Poskytovať pomoc v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodičmi, školou, odbornými lekármi a socialnými pracovníkmi. Svoju činnosť zabezpečujeme diagnostickými, rehabilitačnými, poradenskými a metodickými službami. Poskytujeme komplexnú odbornú ambulantnú starostlivosť  pre rodičov a ich deti vo veku do 15 rokov, ako aj skupinovú činnosť pre materské a základné školy. Celkovo sa snažíme o intenzívnu spoluprácu s rodinou, školou ako aj so zdravotníckym zariadením.