Školská mediácia a koučing pre pedagogických a odborných zamestnancov

MEDIÁCIA  – najúčinnejší liek na konflikty

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov a sporov cestou zmierenia. Mediácia je definovaná v zákone č.141/2010 Z.z.  zákon ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 420/2004 Z.z. o mediácií . Je to mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácií prostredníctvom mediátora riešia spor.  Mediátor je tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia.

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt.

Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov:

  • ohováranie,
  • slovné hádky,
  • obťažovanie,
  • správanie v triede,
  • žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka,
  • vniknutie do súkromia,
  • medziskupinové konflikty.

Cieľom peer mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov na škole je okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a učitelia sa nemuseli tak často zaoberať a vyrovnávať spormi so žiakmi. Ďalším dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je, že ak žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov.

MŠVV a Š  v POP 2018/19 odporúča

Školám v rámci prevencie:

  • realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovanie napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.

Odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri:

  • riešením sporov pred súdnym konaním uprednostnili mimosúdne riešenie problému v zmysle zákona 420/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov

napĺňaní paragrafu 55 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a v znení niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Prihlásiť sa v rámci školskej mediácie a koučingu

V prípade záujmu o školskú mediáciu a koučing pre pedagogických a odborných zamestnancov, prosím vyplňte nasledujúci online formulár.