AKO SI UDRŽÍM ZÁUJEM?

AKO SI UDRŽÍM ZÁUJEM?

POČET STRETNUTÍ: 4 stretnutí/ 1 vyučovacia hodina

VEK: 5 – 6 rokov (predškolský vek)

CIEĽ: program sa zameriava na prácu s pozornosťou, na motiváciu detí pre činnosť, ako udržať dostatočný záujem o aktivity a spoluprácu. Počas spoločných stretnutí sa zameriame aj na relaxačné dychové cvičenia, na zapájanie sa dieťaťa do spoločných aktivít, ako dokončiť začatú prácu.

OBSAH:

  • zrakové vnímanie
  • sluchové vnímanie
  • komunikácia v skupine
  • precvičovanie pamäti

Rodičia obdržia správu s hodnotením jednotlivých oblastí spolu s odporúčaniami, podľa ktorých môžete oslabené oblasti rozvíjať v domácom prostredí.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.