Služba včasnej intervencie

Odborníci sa zhodujú v názore, že prvé roky života človeka majú nesmierny význam pre život človeka. Správnym prístupom a stimuláciou sa môžu výrazne zlepšiť aj situácia detí s akýmkoľvek postihnutím. Cieľom včasnej intervencie nie je samotné dieťa, ale aj rodina, ktorej sa poskytuje podpora a pomoc v zložitom období života.“

 

Služba včasnej intervencie je zameraná na podporu rodín s deťmi od narodenia do 7 rokov, ktoré majú zdravotné postihnutie, alebo sú ohrozené vo vývine. Spolupracujeme s mnohými lekármi aj špecialistami pre zdravý vývin dieťaťa. Službu včasnej intervencie poskytujeme bezplatne.

Cieľom včasnej intervencie je:

 • pozitívna podpora rodičovstva a rodiny, jej vlastných možností vyrovnávania sa s náročnými životnými situáciami,
 • predchádzanie a znižovanie negatívnych následkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia na rodinu a vývin dieťaťa,
 • stimulovanie vývinových možností u dieťaťa,
 • podpora včlenenia rodiny a dieťaťa do sociálneho prostredia, v ktorom rodina žije.

Cieľová skupina

 • deti  mentálnym postihnutím,
 • zrakovým postihnutím
 • sluchovým postihnutím,
 • telesným postihnutím,
 • poruchami reči,
 • autizmom, viacnásobným postihnutím,
 • s oneskoreným psychomotorickým vývinom.

Ponúkané služby včasnej intervencie:

ambulantná forma práce

 • posúdenie vývinu dieťaťa
 • sociálne poradenstvo – sociálne poradenstvo poskytujeme v rámci návštev rodín, alebo prostredníctvom mailu. Pomáhame rodinám zorientovať sa v právach, ktoré majú v sociálnej oblasti: vybavovanie preukazu, príspevkov z UPSVaR, kompenzácie pri zdravotnom znevýhodnení, komunikácia s úradmi, dostupnosť zdravotných pomôcok
 • pomoc pri výbere materskej/základnej školy
 • preventívne aktivity
 • a)    kurzy pre rodiny
 • b)    podporné rodičovské stretnutia
 • požičiavanie pomôcok a odbornej literatúry

terénna forma práce – prebieha v domácom prostredí

 • návštevy rodín – v domácom prostredí dieťaťa. Odborníci dôsledne rešpektujú súkromie a osobitosti každej rodiny. Takáto forma podpory uľahčuje prispôsobenie individuálneho programu požiadavkám a potrebám rodín, odstraňuje stres z cestovania a cudzieho prostredia, umožňuje zapojenie širšieho okruhu rodinných príslušníkov, vytvára viac príležitostí na pozorovanie bežného správania dieťaťa.
 • stimulácia vývinu dieťaťa
 • sociálna rehabilitácia – obsahuje v sebe  nácvik sebaobsluhy, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo umožňujúce týmto osobám  samostatnosť a pomoc v zdravotných a sociálnych problémoch prispeje k lepšiemu začleneniu detí a ich rodičov do spoločnosti a zvýšením   ich nezávislosti sa  zlepší aj  kvalita ich života.
 • komunitná rehabilitácianaším cieľom komunitnej rehabilitácie je obnoviť fyzické, mentálne a pracovne schopností dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia v nepriaznivej sociálnej situácii a podporiť jej začlenenie do spoločnosti.

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.