Terapia hrou a filiálna terapia

Filiálna terapia je možnosť, ako pomôcť rodičom vzťah s deťmi budovať a zároveň využiť jeho terapeutický potenciál, pretože rodič je pre dieťa najvýznamnejšou vzťahovou osobou.

Učí rodičov, ako pomôcť deťom s emóciami, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Je to metóda, ktorá priamo zapája rodičov do terapeutického procesu.

Postupy terapie

Táto metóda je vhodná pre široký okruh sociálnych, emocionálnych a behaviorálnych problémov dieťaťa:
-anxieta , depresia, posttraumatické reakcie, plachosť, problémy v interakcii so súrodencami alebo priateľmi, agresívne správanie, odmietanie pobytu v predškolskom zariadení, pomočovanie a podobne preventívna metóda
– poskytuje osvojenie efektívnych rodičovských zručností, môže byť inšpiráciou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať výchovné pôsobenie
– zvyšuje schopnosť rodičov lepšie spolupracovať so svojimi deťmi
– zvyšuje citlivosť rodičov k svojim deťom a rodičia sa naučia ako vytvoriť neodsudzujúce, chápajúce a akceptujúce prostredie, v ktorom sa deti cítia dostatočne bezpečne na to, aby preskúmali ďalšie časti svojej osobnosti a iný charakter vzťahu so svojimi rodičmi.
– posilňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom

Rodič raz týždenne trávi s vlastným dieťaťom štruktúrované hrové stretnutie v herni za použitia špeciálne vybraných hračiek. Následne sa rodičovi venuje raz týždenne odborník, ktorý spoločne s ním podľa manuálu preberá základné témy, trénuje nové zručnosti.

Filiálna terapia je miestom bezpečného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Pri Terapii hrou je Hra pre deti prirodzený spôsob komunikácie, tak ako je pre dospelých rozprávanie. V herni sa hračky využívajú ako slová, pričom hra je rečou dieťaťa. Špeciálne hračky deťom umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Mnoho detí prežíva ťažkosti doma, v škole, vo vzťahoch s rovesníkmi. Hra im umožňuje odreagovať sa a zmenšiť citové napätie odohratím rôznych emocionálne náročných situácií, pričom dieťa nachádza svoje vlastné riešenie situácie, je schopné lepšie sa vyrovnať sa s traumatickými alebo nepríjemnými zážitkami.

Postupy terapie
Oblasti, v ktorých sa potvrdila efektívnosť terapie hrou:
– traumatizácia, týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa;
– problémy s attachmentom;
– chronické ochorenie a hospitalizácia;
– enuréza a enkopréza;
– strach a anxieta; elektívny mutizmus;
– agresívne správanie, sebapoškodzovanie, týranie zvierat alebo malých detí,nezrelé správanie, problémy sociálnej prispôsobivosti, výbuchy zlosti, agresivita, klamanie, záškoláctvo, problémy s nadväzovaním vzťahov;
– poruchy učenia;
– poruchy reči;
– poruchy príjmu potravy;
– poruchy spánku;
– psychosomatické problémy….
V priestoroch herne stretnutie terapeuta s dieťaťom trvá 45 min., zvyčajne 1x za týždeň. Stretnutie s rodičom prebieha v iný dohodnutý deň, kedy učíme rodičov základné zručnosti terapie hrou (citlivé počúvanie, rozoznávanie emocionálnych potrieb dieťaťa, terapeutické zadávanie hraníc, budovanie sebavedomia dieťaťa).

Objednajte vaše dieťa na vyšetrenie

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu prosím vyplňte online formulár.