Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (v zmysle Metodického pokynu MŠVVaŠ SR č. 66/2015) – Martin

  Diagnostikované (celá diagnóza z poslednej správy): Jedná sa o žiaka/žiačku so ŠVVP - žiak/žiačka s ...... *
  narušenou komunikačnou schopnosťouvývinovou poruchou učenia dyslexiouvývinovou poruchou učenia dysgrafiouvývinovou poruchou učenia dysortografiouvývinovou poruchou učenia dyskalkúliouvývinovou poruchou učenia dyspraxiouporuchou aktivity a pozornostimentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu Amentálnym postihnutím vzdelávaný podľa variantu Bzrakovým postihnutímsluchovým postihnutímtelesným postihnutímautizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou bez mentálneho postihnutiaautizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou s mentálnym postihnutímchorý a zdravotne oslabený

  Na ktoré predmety odporúčate prítomnosť asistenta učiteľa?
  Anglický jazykNemecký jazykBiológiaDejepisEnvironmentálna výchovaEtická výchovaFyzikaGeografiaHudobná výchovaChémiaInformatikaKonverzácie z cudzieho jazykaMatematikaMediálna výchovaNáboženská výchovaObčianska náukaPracovné vyučovaniePrvoukaPrírodovedaRuský jazykSlovenský jazyk a literatúraSociálna výchovaSpoločenská etiketaTechnické vyučovanieTelesná a športová výchovaVlastivedaVýtvarná výchova

  Oslabenia, kvôli ktorým je nevyhnutný na vyučovaní asistent *
  problémy v sociálnej interakcii a v sociálnom začleneníneadekvátne emocionálne reakcieznížená schopnosť sledovať inštrukcieznížená schopnosť dokončiť úlohuimpulzívne porušovanie pravidielproblém s organizáciou samostatnej práceznížené sebaovládanieimpulzívnosťproblém s pozornosťou, problém so selektivitou pozornostioslabená vôľová regulácia správanianeadekvátne reakcieťažkosti v myšlienkových operáciách (napr. analýza a syntéza a pod.)pomalšie tempo zapamätávania, narušenie pamätinedostatok vo vývine psychomotorických zručnostízvýšená unaviteľnosťznížená sebadôveraneschopnosť sledovať pracovné postupynedostatočná orientácia v písomnom prejave, v obrázkoch, mapách, tabuľkách a nákresochproblémy pri práci s textomrozvíjanie komunikačných zručnostírozvíjanie čitateľských zručnostírozvíjanie písaniaproblémy v jemnej motorikenerovnomerný pracovný výkonproblémy s aplikáciou naučených vedomostí do praxeproblematické zvládanie denného režimuznačenie si domácich úlohsebakontrola

  Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením vyplnil/a dňa:

  po prerokovaní a odsúhlasení riaditeľom školy

  Vyplnenie súhlasu

  Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov v prípade škôl a školských zariadení je zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozsah spracúvaných osobných údajov je uvedený v § 11 ods. 6 a v § 157 spomínaného zákona. Dotknutá osoba bola oboznámená s informáciami o spracovaní osobných údajov, ktoré sú uvedené v zásadách o spracovaní osobných údajov na webovom sídle prevádzkovateľa www.scsppza.sk